BibTeX file

@InProceedings{Ortyl2001,
 author =    "P. Ortyl",
 title =    "Estymacja pulsacji sinusoidy zaszumionej przy
         zastosowaniu zmodyfikowanego interpolatora widma
         Rife'a~--~Boorstyn'a",
 title-translation = "Frequency Estimation of Noisy Sinusoid
         by~Modified Rife \& Boorstyn Magnitude Spectrum
         Interpolator",
 abstract =   "Praca przedstawia analizę estymatora pulsacji
         sinusoidy zaszumionej przy zastosowaniu zmodyfikowanego
         wzoru interpolującego widmo amplitudowe DFT
         zaproponowanego przez Rife'a i Boorstyn'a (1974).
         Problem estymacji sprowadza się do znalezienia
         pulsacji jednotonowego (monochromatycznego) sygnału
         zespolonego poddanego działaniu addytywnego
         białego szumu gaussowskiego. Dodatkowym
         ograniczeniem jest z założenia niewielka liczba
         próbek obserwacji sygnału (od kilku do kilkuset).
         Omówiono teoretyczne podstawy algorytmu, sposób
         jego modyfikacji oraz wpływ różnego typu
         okien na błąd estymacji przy zadanym stosunku
         mocy sygnału do mocy szumu.",
 abstract-translation = "The article shows an analysis of angular
         frequency estimation of noisy sinusoid signal
         by~a~modified DFT spectrum interpolating algorithm
         originated by Rife \& Boorstyn (1974). The estimation
         problem is to find the angular frequency of single tone
         complex-valued signal within additive white gaussian
         noise. An additional limit is presumed small number of
         data samples (from a few up to a few hundreds). There
         is theoretical description of the algorithm,
         modification method and influence of windowing on the
         estimation error versus to given signal power to noise
         ratio.",
 language =   "pol",
 year =     "2001",
 month =    sep,
 address =   "Bydgoszcz, Poland",
 pages =    "385--394",
 booktitle =  "Krajowe Sympozjum Telekomunikacji 2001",
 publisher =  "Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej",
 volume =    "B",
 conference =  "Krajowe Sympozjum Telekomunikacji 2001 [National
         Telecommunication Symposium]",
 URL =     "http://www.3miasto.net.pl/~ortylp/publications/2001_DFT_Interpolation.pdf;
         http://www.3miasto.net.pl/~ortylp/publications/2001_DFT_Interpolation.[printed].pdf;
         http://kst.tele.pw.edu.pl/kst2001/ref/1.46.pdf;
         http://kst.tele.pw.edu.pl/kst2001/referaty.html",
}

@MastersThesis{Ortyl2002,
 author =    "P. Ortyl",
 title =    "Rozpoznawanie on-line znaków pisma odręcznego
         dla alfabetu łacińskiego i pochodnych",
 title-translation = "On-Line Recognition of Handwritten Characters for
         Latin Based Alphabets",
 abstract =   "Praca przedstawia system rozpoznawania on-line
         znaków pisma odręcznego o poprawności 
		 klasyfikacji przekraczającej 90\%. Zastosowaną
         metodę oparto o reprezentację symboli poprzez
         niskoczęstotliwościowe próbki dyskretnych
         transformat Fouriera spróbkowanych krzywych
         składających się na określone litery.
         Opisano zastosowane algorytmy od strony teoretycznej i
         przedstawiono zobrazowanie wyników ich działania
         na testowej bazie znaków pisma odręcznego.
         Dokładnie udokumentowano stworzoną
         implementację systemu zawierającą
         przenośny kod obliczeniowy w języku ANSI~C,
         graficzny interfejs użytkownika oraz narzędzia
         tworzące raporty działania systemu. Niniejsza
         praca stanowi pełną dokumentację opracowanej
         aplikacji, której jakość rozpoznawania jest
         co najmniej porównywalna z popularnymi na rynku
         komercyjnymi implementacjami podobnych systemów.",
 abstract-translation = "The document presents a system for on-line
         recognition of handwritten characters with
         classification efficiency above 90\%. The applied
         method is based on the representation of the symbols by
         low-frequency coefficients of the discrete Fourier
         transform (DFT). Description includes applied
         algorithms from the theoretical point of view as well
         as visualisation of data processing examples. The
         implementation, consisting of highly portable
         computational code (in ANSI~C), reporting tools and
         GUI, has been exhaustively documented. The described
         system provides classification efficiency that is at
         least comparable with the most popular commercial
         implementations of similar software.",
 school =    "Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki,
         Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Systemów
         Informacyjnych",
 language =   "pol",
 year =     "2002",
 month =    jun # "~6",
 annote =    "Promotor: Mirosław Rojewski",
 note =     "For a copy of the thesis and the software contact the
         author or the department at Technical University of
         Gdańsk (www.eti.pg.gda.pl/katedry/ksi/)",
}

@InProceedings{Ortyl2003,
 author =    "Lutz Horn and Michael Ley and Peter Luksch and
         Jörg Maas and Ernst W. Mayr and Andreas Oberweis
         and Paul Ortyl and Stefan Pfingstl and Enzo Rossi and
         Felix Rüssel and Ute Rusnak and Daniel Sommer and
         Wolffried Stucky and Roland Vollmar and Marco von
         Mevius",
 title =    "Konzeption und Betrieb eines Kompetenz- und
         Dienstleistungsnetzes für die Informatik",
 language =   "ger",
 booktitle =  "INFORMATIK 2003: Innovative Informatikanwendungen,
         Band 1",
 year =     "2003",
 month =    sep # "/" # oct,
 address =   "Frankfurt am Main, Germany",
 ISBN =     "3-88579-363-6",
 ISSN =     "1617-5468",
 editor =    "Klaus Dittrich and Wolfgang König and Andreas Oberweis
         and Kai Rannenberg and Wolfgang Wachslter",
 pages =    "132--147",
 publisher =  "Bonner Köllen Verlag",
 series =    "Lecture Notes in Informatics (LNI)",
 language =   "ger",
 abstract =   "Ziel des Projekts Fachinformationssystem Informatik
         (FIS-I) ist die Konzeption und der Betrieb eines
         Kompetenz- und Dienstleistungsnetzes für die
         Informatik. Das Portal soll den Zugriff auf weltweit
         publiziertes Informatikwissen zentralisieren,
         Publikationen strukturiert und standardisiert mit
         Metadaten erfassen und langfristig die
         Verfügbarkeit der archivierten Informationen
         absichern. An dem Projekt arbeiten neben der
         Gesellschaft für Informatik (GI) und dem FIZ
         Karlsruhe, Wissenschaftler der Universitäten
         Frankfurt, Trier und Karlsruhe sowie der Technischen
         Universität München mit.",
 URL =     "http://www.3miasto.net.pl/~ortylp/publications/FIS-I_INFORMATIK2003.pdf",
}

@InProceedings{Ortyl2004a,
 author =    "Paul Ortyl and Stefan Pfingstl",
 title =    "Extrahierung bibliographischer Daten aus dem
         Internet",
 language =   "ger",
 booktitle =  "INFORMATIK 2004 -- Informatik verbindet",
 year =     "2004",
 month =    sep,
 address =   "Ulm, Germany",
 ISBN =     "3-88579-380-6",
 ISSN =     "1617-5468",
 editor =    "Peter Dadam and Manfred Reichert",
 pages =    "203--207",
 volume =    "2",
 publisher =  "Bonner Köllen Verlag",
 series =    "Lecture Notes in Informatics (LNI)",
 abstract =   "Im Projekt FIS-I, das vom Bundesministerium für
         Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wird, soll
         der Zugriff auf Informatik-Literatur zentralisiert
         werden. Die Projektpartner Universtät Karlsruhe
         (Collection of Computer Science Bibliographies) und TU
         München (LEABiB) stellen hierfür die
         bibliographischen Daten bereit. In diesem Beitrag
         werden die praktischen Erfahrungen vorgestellt, die bei
         der Erfassung und Bearbeitung von bibliographischen
         Daten gesammelt wurden. Erstens wird betont, dass die
         genaue Einhaltung von Standards (u.~a.\ OAI-PMH)
         wesentliche Grundlage für die Interoperabilität
         ist. Dadurch kann die Datenqualität erhöht und
         überflüssige und fehlerträchtige
         Anpassungsarbeit erspart werden. Zweitens werden die
         Probleme bei der Datenerfassung mittels Wrapper
         aufgezeigt",
 URL =     "http://www.3miasto.net.pl/~ortylp/publications/2004_Extrahierung_bibliographischer_Daten.pdf",
}

@InProceedings{Ortyl2004b,
 author =    "Agnes Koschmider and Michael Ley and Peter Luksch 
         and Jörg Maas and Ernst W. Mayr and Andreas
         Oberweis and Paul Ortyl and Stefan Pfingstl and Ute
         Rusnak and Daniel Sommer and Wolffried Stucky and
         Roland Vollmar",
 title =    "Entwicklung eines Informationsportals für die
         Informatik",
 language =   "ger",
 booktitle =  "INFORMATIK 2004 -- Informatik verbindet",
 volume =    "2",
 year =     "2004",
 month =    sep,
 address =   "Ulm, Germany",
 ISBN =     "3-88579-380-6",
 ISSN =     "1617-5468",
 editor =    "Peter Dadam and Manfred Reichert",
 pages =    "208--212",
 publisher =  "Bonner Köllen Verlag",
 series =    "Lecture Notes in Informatics (LNI)",
 abstract =   "Ziel des Projekts Fachinformationssystem Informatik
         (FIS-I) ist die Konzeption und der Betrieb eines
         Kompetenz- und Dienstleistungsnetzes für die
         Informatik. Das Portal soll den Zugriff auf weltweit
         publiziertes Informatikwissen zentralisieren,
         Publikationen strukturiert und standardisiert mit
         Metadaten erfassen und langfristig die
         Verfügbarkeit der archivierten Informationen
         absichern. An dem Projekt arbeiten neben der
         Gesellschaft für Informatik (GI) und dem FIZ
         Karlsruhe Wissenschaftler der Universitäten
         Karlsruhe und Trier sowie der Technischen
         Universität München.",
 URL =     "http://www.3miasto.net.pl/~ortylp/publications/2004_Informationsportal.pdf",
}

Valid XHTML 1.1! Valid CSS!